Porto - Standard Edition - Trial Expired!
Purchase PORTOSkin & other DotNetNuke Modules at Mandeeps.com

การใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ (Business Intelligence :BI)

การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ (Business Intelligence: BI) ระบบจะมีการตรวจสอบ User Account ก่อนทุกครั้ง โดยจะตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้งานนั้น ได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิทธิ์ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ได้ แต่ถ้าไม่มีสิทธิ์ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ

ขั้นตอนในการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) มีขั้นตอน ได้ดังนี้

  1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน
  2. กรอกรหัสผ่าน
  3. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ

การสร้างรายงาน Dashboard Report

รายงาน Dashboard Report เป็นรายงานที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โปรแกรมระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการออกแบบ Dashboard Report ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  โดยตัวอย่างของรายงานแต่ละประเภท ดังนี้

1.รายงานมุมมอง (Pivot)

2.รายงานตาราง

3.รายงานแผนภูมิ

4.รายงานวงกลม

5.รายงานมาตรวัด

6.รายงานนามบัตร

7.รายงานแผนที่

8.แผนที่ Geo Point